באנר

תקנון וידאו טריפ
נכתב ע"י וידאו טריפ תאריך: 11.01.09
תקנון - תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר videotrip.co.il

תקנון זה מנוסח בלשון רבים, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון רבים מתייחס גם לזכר ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.
האתר מוצע לשימושך בתנאי שתקבל/י ללא שינוי את התנאים הכלולים במסמך זה. אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים הללו.

וידאו טריפ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application), בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך המשתמש/ת בלבד.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או אחר, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

"משתמשים -" כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"" """וידאו טריפ"- בעלת האתר, לרבות חברות אם שלה, חברות בשליטתן, חברות בת וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן.

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את המשתמשים ביחסיה עם "וידאו טריפ". זאת, אלא אם כן "וידאו טריפ" ציין באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

כל גולש רשאי להשתמש באתר כל עוד הוא מסכים לתנאים של התקנון.
וידאו טריפ רשאי למנוע מכל משתמש שימוש באתר ו \ או בחלק מהשירותים המוצעים בו, לתקופה מוגבלת או לא מוגבלת, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא וללא התחיבות לנמק את הסיבה לכך.

חלק מהשירותים באתר דורשים הרשמה. בעת ההרשמה לאתר עליך למסור פרטים אישים. אינך חייב למסור פרטים אלו. מסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמתך. אי מסירת פרטים אלו תמנע ממך שימוש בחלק משירותי האתר. פרטים אישים אלו ישמרו במאגר המידע של וידאו טריפ.

השימוש באתר לקטינים (מי שהוא מתחת לגיל 18) כפוף לאישור הורים או האפוטרופוס החוקי שלהם.

כל קטין המשתמש בשירותי האתר מצהיר בפני וידאו מטריפ שקיבל רשות מהוריו או מהאפוטרופוס שלו להשתמש בשרותי האתר.
האחריות על השימוש באתר חלה על הגולשים, על הוריהם או על האפוטרופוס שלהם.
כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של וידאו טריפ, או של צדדים שלישיים שהעניקו לוידאו טריפ הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.


מבלי לגרוע מן האמור, וידאו טריפ היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של וידאו טריפ.
למרות זאת, וידאו טריפ לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL).

כל תוכן שגולשים העלו לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר ("תכני גולשים" או "תוכן שגולשים מעלים לאתר" וכדומה), הינם בבעלותם ובאחריותם הבלעדית של הגולשים שהעלתו אותו.


כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולשים (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולשים שהעלתה את התוכן לאתר (על פי הצהרתה בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולשים יש לקבל את רשותם. שימוש בתכני גולשים, ללא אישור מהם, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").


יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולשים, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה שימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.


וידאו טריפ רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולשים כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:
להציג את תכני הגולשות באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר.

לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור
לעשות שימוש בתכני הגולשים לצורך יחסי ציבור.

כמו כן וידאו טריפ רשאית לעשות בתכני הגולשים שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט.

כל הגולשים והמשתמשים אינם רשאים להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.
לוידאו טריפ הזכות להסיר תכנים של גולשים מהאתר או לחסום את השתתפותם בו.


כל משתמש אחראי על התכנים שהו מעלה לאתר.


במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או הוראה כל שהיא מתקנון זה, לוידאו טריפ לא תהיה כל אחריות.
הנך מתחייב לפצות ולשפות את וידאו טריפ ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לוידאו טריפ, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של וידאו טריפ, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לוידאו טריפ על פי כל דין.


 

משתמשים מחוברים

לרשימה המלאה
יש לנו 123 אורחים מחוברים

יש להתחבר על מנת לראות את המשתמשים המחוברים

לוח מודעות